top of page
vedträn.png

Välkommen till Vedhamns samfällighet

Vedhamns brygga

Uppdatering om Vattenfalls arbeten

Styrelsen samt boende har tillsammans tagit omtag gällande situationen med Vattenfall genom att samla information och historik. Det resulterade i att vi utförde en syn den 4 juni med vattenfall där vi tog upp en hel del brister med bl.a. att dom inte har återställt våra vägar, diken mm på ett korrekt sätt. Vattenfall har planerat att påbörja åtgärda bristerna V25-28. Styrelsen kommer att följa upp arbeten. Här kommer uppdatering kring vattenfalls arbeten som pågår runt området fram till V33. Mer information kommer vad som händer efter V33. -Diverse elarbeten vid nätstationer och kabelskåp kommer att pågå till och från fram till V28. -Elarbeten med kundomläggningar görs med maskin fram till V27.-Arbeten vid baldersnäs ny nätstation fram till V27. -Arbeten med punkter på åtgärdslista från väghållare efter synen sker under V25-28 samt arbeten med skogsträckan. -Semesterstängt V30-31. V32-33 kommer arbeten successivt påbörjas igen. Vid frågor eller synpunkter kontakta: Vivian.lazar@live.se Trevlig helg och sommar🌦️

2024-06-18

Gallring och röjning av sly på föreningens gemensamma ytor 

 

För att alla dikeskanter och de allmänna grönytorna inte ska växa igen är det inte bara tillåtet utan även väldigt uppskattat att föreningens medlemmar är behjälpliga med att gallra och klippa ned sly (se fotnot) i direkt anslutning till den egna fastigheten. Detta gäller hela året och inte bara vid städdagarna. 

I dikeskanter behöver slyn röjas bort. I skogen är det viktigt att vi sparar unga träd som kan växa och bli stora, vi måste gallra varsamt. 

Om du inte själv har möjlighet att ta hand om det nedklippta slyet (om det blir större mängder) kan du få hjälp, bara du lägger högen vid vägen för att underlätta bortforsling. Kontakta gärna styrelsen eller skogsansvarig så vi vet att det finns en hög att hantera.

 

Vill du bidra mer med att vårda vår skog och göra en större insats i ett skogsområde? Kontakta skogsansvarig! 

 

Fotnot

Ordet sly är en synonym till snår och buskage och kan bland annat beskrivas som ”bestånd av unga träd eller buskar”. Tänk på att aspar skjuter rotskott när de fälls, man måste vara mycket ihärdig för att bli av med asply, att ringbarka är att rekommendera innan en asp fälls. 

Styrelsen

2024-04-23

Området Grönskan & Vedhamn

Som nybliven fastighetsägare har Du säkert en del frågor som rör vårt tomtområde. Vi ser fram emot att få lära känna Dig och vill redan nu ge lite information om området och vår förening.
 

Tillsammans äger och ansvarar vi i samfälligheten för allmänningar inom området, till exempel 6 km vägar, 70 ha mark bestående av varierande grönområden, stränder, 2 bryggor, 2 bollplaner och 7 vattenpumpar. Medlemskap i samfälligheten är därför obligatorisk. Avgiften per fastighet beslutas på årsmötet som hålls i mars varje år. Informera därför någon i styrelsen att Du är fastighetsägare inom vår förening så att vi kan sända dig kallelser till möten och annan information. Uppge namn, adress, postadress, telefonnummer, gärna också e-postadress, samt vilken fastighet Du förvärvat.
 

Området består av två delområden, det norra kallas Grönskan, det södra Vedhamn, med var sin brygga och badplats. Vid bägge stränderna finns möjlighet att få tillgång till en båtplats. Båtplatserna följer dock inte med vid köpet av en fastighet utan fördelas av bryggfogden efter ansökan och i turordning. Den som disponerar en båtplats betalar, utöver ordinarie medlemsavgift, en hamnavgift till samfälligheten.
 

Vid Grönskans strand finns även en bastu som byggts och sköts av en separat förening. Fastighetsägare som vill använda bastun kan ansöka om att få bli medlem i bastuföreningen.
 

Föreningen har två årliga städdagar, en på våren och en på hösten. Badstränderna städar vi tillsammans på vårstädningen. Städningen avlutas med gemensam korvgrillning.
 

Våra vägar är vi måna om att bevara i bra skick, vilket innebär att hastighetsbegränsning till 30 km/tim måste respekteras. Behöver Du anlita tunga transporter till fastigheten kontakta i god tid vägfogden. Om det uppstår skador på våra vägar eller vägtrummor p.g.a. tunga transporter kan berörd fastighetsägare bli ersättningsskyldig.
 

Vi vill att alla kör försiktigt både i vårt område och på Klacknäsvägen så att vi undviker att skada några djur. Skulle olyckan vara framme så kontaktar man omedelbart vår viltvårdare Jörgen Norell på tel 0708-30 06 22 eller ring polis 112, där de har kontakt med godkända eftersöksjägare/viltvådare, markera även olycksplatsen.

Underhåll/röjning . I anslutning till tomtgräns ansvarar respektive fastighetsägare för att röja undan häckar, träd, sly och grenar som skymmer sikten och kan skada el- och teleledningar. Markera er tomtgräns tydligt. Är Du tveksam om vad och hur mycket Du bör röja, kontakta gärna någon i styrelsen. Att underhålla sina diken och vägtrummor är också ett fastighetsansvar. Detta för att i görligaste mån undvika översvämningar vid kraftiga regn eller snösmältning.

Soptunnor töms av kommunen varannan vecka ( hämtdagar ).

Kontakt

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page