vedträn.png

Välkommen till Vedhamns samfällighet

Vedhamn brygga

Midsommar 2022

Hej

Såhär ser situationen ut just nu. Vi har en midsommarstång. Vi har säckar till säckhoppning, styltor, potatis på sked. Vi har en soundbar med midsommarmusik till dansen. Vi har ett rep till dragkamp. Och vi har godis till barnen

Dansen börjar ju klockan tre. Så det är väl bra om vi träffas en stund innan.

Alla får ta med sin egen picknickkorg med fika.

 

Då svaren om hjälp med att klä och resa stången uteblivit vill jag meddela att vi behöver vara några stycken då tre personer inte räcker för att resa den. Meddela mig gärna att ni kommer och hjälper till. Gärna med ett fång blommor att smycka stången med. Själv kommer jag plocka blommorna dagen innan och ställa i vatten över natten.

Vi ses

Eva

Eva undrar även om det är det någon som kan tänkas vara backup som lekledare på midsommarafton? Den som är tänkt kan behöva åka iväg med kort varsel.

Eva på telefon 0723-280416

 

Midsommar 2022 

ÄNTLIGEN! kan vi återuppta den drygt 65 åriga traditionen på Grönskans IP.

 

Lite ändringar angående midsommarfesten

Välkomna till Gröskans IP

Vi klär stången kl 10 med björkris och blommor.

(Alla får naturligtvis hjälpa till)

 

Dans kring stången gör vi kl 15

Ni tar med en egen picknickkorg med förtäring. Då tre personer inte kommer hinna koka kaffe mm för kanske 100-300 personer så känner vi att det blir enklare så.

Huvudsaken är väl att vi grannar får träffas och att barnen får roligt.

Lekar och godis till barnen kommer dock finnas på plats.

 

Välkomna

 

Vill du bidra med hjälp så hör av dig till Eva på telefon 0723-280416

 

Vårstädning sön 15 maj 2022 

Tack alla ni som deltog och gjorde så fint på städdagen. Det var jätteroligt att jobba tillsammans och uppnå så stora och fina resultat på så kort tid (knappt 3 timmar), samtidigt som vi fick ett bra tillfälle att träffa nya och gamla grannar.

Om det finns intresse så skulle vi kunna träffas informellt vid fler tillfällen för att gemensamma aktiviteter som rensning/reparationer/röjnig av stigar och dess spänger, slåtter/rensning av gräsytor, diken och dess kanter och mycket mer. Det behöver inte handla om mer än ett par timmars arbete, samtidigt som det gör vårt område ännu trevligare och attraktivare för oss alla.

 

Styrelsen anser att det kan bekostas viss dryck och förtäring vid sådan tillfällen. Som tidigare beslutat så kan ersättning utgå (eller så köper vi in) för förbrukningsmateriel. Kolla med styrelseledamot innan ni köper något.

 

Styrelsen

 

Slyröjning inom föreningens gemensamma ytor

För att alla dikeskanter och de allmänna grönytorna inte ska växa igen är det inte bara tillåtet utan även väldigt uppskattat att föreningens medlemmar är behjälpliga med att klippa ned sly (se fotnot), framförallt i anslutning till den egna fastigheten. Detta gäller hela året och inte bara vid städdagarna.

Ersättning för förbrukningsmaterial (bensin, tråd, röjklinga, ....) kan ske mot uppvisande av kvitto, stäm av i förväg med styrelsen vad som ersätts.

Om du inte själv har möjlighet att ta hand om det nedklippta slyet (om det blir större mängder) kan du få hjälp, bara du lägger högen vid vägen för att underlätta bortforsling.

Kontakta gärna styrelsen eller skogsfogde så vi vet att det finns en hög att hantera.

 

Fotnot

Ordet sly är en synonym till snår och buskage och kan bland annat beskrivas som ”bestånd av unga träd eller buskar”

Styrelsen

Området

Som nybliven fastighetsägare har Du säkert en del frågor som rör vårt tomtområde. Vi ser fram emot att få lära känna Dig och vill redan nu ge lite information om området och vår förening.
 

Tillsammans äger och ansvarar vi i samfälligheten för allmänningar inom området, till exempel 6 km vägar, 70 ha mark bestående av varierande grönområden, stränder, 2 bryggor, 2 bollplaner och 7 vattenpumpar. Medlemskap i samfälligheten är därför obligatorisk. Avgiften per fastighet beslutas på årsmötet som hålls i mars varje år. Informera därför någon i styrelsen att Du är fastighetsägare inom vår förening så att vi kan sända dig kallelser till möten och annan information. Uppge namn, adress, postadress, telefonnummer, gärna också e-postadress, samt vilken fastighet Du förvärvat.
 

Området består av två delområden, det norra kallas Grönskan, det södra Vedhamn, med var sin brygga och badplats. Vid bägge stränderna finns möjlighet att få tillgång till en båtplats. Båtplatserna följer dock inte med vid köpet av en fastighet utan fördelas av bryggfogden efter ansökan och i turordning. Den som disponerar en båtplats betalar, utöver ordinarie medlemsavgift, en hamnavgift till samfälligheten.
 

Vid Grönskans strand finns även en bastu som byggts och sköts av en separat förening. Fastighetsägare som vill använda bastun kan ansöka om att få bli medlem i bastuföreningen.
 

Föreningen har två årliga städdagar, en på våren och en på hösten. Badstränderna städar vi tillsammans på vårstädningen. Städningen avlutas med gemensam korvgrillning.
 

Våra vägar är vi måna om att bevara i bra skick, vilket innebär att hastighetsbegränsning till 30 km/tim måste respekteras. Behöver Du anlita tunga transporter till fastigheten kontakta i god tid vägfogden. Om det uppstår skador på våra vägar eller vägtrummor p.g.a. tunga transporter kan berörd fastighetsägare bli ersättningsskyldig.
 

Vi vill att alla kör försiktigt både i vårt område och på Klacknäsvägen så att vi undviker att skada några djur. Skulle olyckan vara framme så kontaktar man omedelbart vår viltvårdare Jörgen Norell på tel 0708300622 eller ring polis 112, där de har kontakt med godkända eftersöksjägare/viltvådare, markera även olycksplatsen.

Underhåll/röjning . I anslutning till tomtgräns ansvarar respektive fastighetsägare för att röja undan häckar, träd, sly och grenar som skymmer sikten och kan skada el- och teleledningar. Markera er tomtgräns tydligt. Är Du tveksam om vad och hur mycket Du bör röja, kontakta gärna någon i styrelsen. Att underhålla sina diken och vägtrummor är också ett fastighetsansvar. Detta för att i görligaste mån undvika översvämningar vid kraftiga regn eller snösmältning.

Soptunnor töms av kommunen varannan vecka ( hämtdagar ).

Kontakt

Tack! Meddelande skickat.