top of page
vedträn.png

Välkommen till Vedhamns samfällighet

Vedhamn brygga

Årsmöte den 26 mars.

Se nedan utskickade årsmöteshandlingar

Inför nästa år så skulle vi behöva personer till valberedningen och för att förstärka styrelsen (dock stadge enligt fulltalig). Om vi inte kan få frivilliga krafter att ställa upp kommer vi på sikt att behöva anlita mer profesionell hjälp vilket kommer att leda till ökade avgifter.  Revisors frågan har dock lösts av sittande valberedning

 

Samfällighetsföreningar blir momspliktiga

 

Följande är ett utdrag ur information från REV:

”Den 15 februari publicerade Skatteverket ett ställningstagande med innebörden att Skatteverket numera anser att alla samfällighetsföreningar ska momsregistrera sig och ta ut moms på föreningens avgifter från medlemmarna. Detta skulle innebära en stor förändring för ekonomihanteringen i föreningarna med ökad administration och få fördelar.

En momsregistrerad förening får dra av ingående moms som betalas på inköp av varor och tjänster som föreningen gjort och endast det överskjutande nettot i momsdeklarationen behöver betalas till Skatteverket”.

REV har överklagat till Skatterättsnämnden, men besked väntas tidigast i mars. Vi har beslutat att gå på Skatteverkets direktiv och har ansökt om att registrera Vedhamns samfällighetsförening för moms fr o m den 1/1 2023. Vi kanske ännu inte kan överblicka alla effekter det får för oss, men eftersom man kvittar ingående och utgående moms mot varandra, så borde detta inte få någon större påverkan på vår ekonomi. Visst praktiskt pyssel blir det förstås med anpassning av ekonomisystemet, momsdeklaration etc.

 

Information från Skatteverket:

https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/samfallighetsforening/momsiensamfallighetsforening.4.1657ce2817f5a993c3a7cf8.html

Styrelsen

Båtar på stranden

Vi håller på och gå igenom alla båtar, och det är många, som ligger på stranden vid Grönskans brygga för att identifiera vilka som har en ägare och vilka som är övergivna. För att göra det trevligare vid stranden kommer vi att ta bort båtarna som saknar ägare och bara ligger och skräpar.

 

Alla båtar som har strandplats ska märkas med nummerbricka med platsens nummer. Det gäller också om du har bryggplats och din båt ligger på stranden över vintern. Har du en båt som ligger vid Grönskans strand se till att den är märkt senast den 30 november.  Bricka tillhandahålles av Grönskans bryggfogde, Jörgen Norell. Du når honom via mail jorgen.norell@telia.com, eller tel 0708-30 06 22.

 

Har du frågor om brygg och strandplatser vid Grönskan, kontakta Jörgen eller bryggansvarig i styrelsen Anneli Resare, mail anneli.resare@gmail.com eller tel 0709-86 16 66. 

Slyröjning inom föreningens gemensamma ytor

För att alla dikeskanter och de allmänna grönytorna inte ska växa igen är det inte bara tillåtet utan även väldigt uppskattat att föreningens medlemmar är behjälpliga med att klippa ned sly (se fotnot), framförallt i anslutning till den egna fastigheten. Detta gäller hela året och inte bara vid städdagarna.

Ersättning för förbrukningsmaterial (bensin, tråd, röjklinga, ....) kan ske mot uppvisande av kvitto, stäm av i förväg med styrelsen vad som ersätts.

Om du inte själv har möjlighet att ta hand om det nedklippta slyet (om det blir större mängder) kan du få hjälp, bara du lägger högen vid vägen för att underlätta bortforsling.

Kontakta gärna styrelsen eller skogsfogde så vi vet att det finns en hög att hantera.

 

Fotnot

Ordet sly är en synonym till snår och buskage och kan bland annat beskrivas som ”bestånd av unga träd eller buskar”

Styrelsen

Området

Som nybliven fastighetsägare har Du säkert en del frågor som rör vårt tomtområde. Vi ser fram emot att få lära känna Dig och vill redan nu ge lite information om området och vår förening.
 

Tillsammans äger och ansvarar vi i samfälligheten för allmänningar inom området, till exempel 6 km vägar, 70 ha mark bestående av varierande grönområden, stränder, 2 bryggor, 2 bollplaner och 7 vattenpumpar. Medlemskap i samfälligheten är därför obligatorisk. Avgiften per fastighet beslutas på årsmötet som hålls i mars varje år. Informera därför någon i styrelsen att Du är fastighetsägare inom vår förening så att vi kan sända dig kallelser till möten och annan information. Uppge namn, adress, postadress, telefonnummer, gärna också e-postadress, samt vilken fastighet Du förvärvat.
 

Området består av två delområden, det norra kallas Grönskan, det södra Vedhamn, med var sin brygga och badplats. Vid bägge stränderna finns möjlighet att få tillgång till en båtplats. Båtplatserna följer dock inte med vid köpet av en fastighet utan fördelas av bryggfogden efter ansökan och i turordning. Den som disponerar en båtplats betalar, utöver ordinarie medlemsavgift, en hamnavgift till samfälligheten.
 

Vid Grönskans strand finns även en bastu som byggts och sköts av en separat förening. Fastighetsägare som vill använda bastun kan ansöka om att få bli medlem i bastuföreningen.
 

Föreningen har två årliga städdagar, en på våren och en på hösten. Badstränderna städar vi tillsammans på vårstädningen. Städningen avlutas med gemensam korvgrillning.
 

Våra vägar är vi måna om att bevara i bra skick, vilket innebär att hastighetsbegränsning till 30 km/tim måste respekteras. Behöver Du anlita tunga transporter till fastigheten kontakta i god tid vägfogden. Om det uppstår skador på våra vägar eller vägtrummor p.g.a. tunga transporter kan berörd fastighetsägare bli ersättningsskyldig.
 

Vi vill att alla kör försiktigt både i vårt område och på Klacknäsvägen så att vi undviker att skada några djur. Skulle olyckan vara framme så kontaktar man omedelbart vår viltvårdare Jörgen Norell på tel 0708300622 eller ring polis 112, där de har kontakt med godkända eftersöksjägare/viltvådare, markera även olycksplatsen.

Underhåll/röjning . I anslutning till tomtgräns ansvarar respektive fastighetsägare för att röja undan häckar, träd, sly och grenar som skymmer sikten och kan skada el- och teleledningar. Markera er tomtgräns tydligt. Är Du tveksam om vad och hur mycket Du bör röja, kontakta gärna någon i styrelsen. Att underhålla sina diken och vägtrummor är också ett fastighetsansvar. Detta för att i görligaste mån undvika översvämningar vid kraftiga regn eller snösmältning.

Soptunnor töms av kommunen varannan vecka ( hämtdagar ).

Kontakt

Tack! Meddelande skickat.

Kontakt
bottom of page