Välkommen till Vedhamns samfällighet

Vedhamn brygga

Den inställda vårstädningen

Då vårstädningen uteblev i år p.g.a. covid-19 föreslår styrelsen att vi medlemmar själva eller tillsammans (med säkerhetsavstånd) hjälps åt att utföra arbetsuppgifter för att hålla våra gemensamhetsanläggningar i så bra skick som möjligt för allas trivsel.

Vi uppmanar därför våra medlemmarna att själva göra en insats, när ni har tid och lust under året, att beta av de uppgifter som finns listade här nedan.

 

Om ni har förslag på arbeten som behöver göras så föreslå detta till styrelsen (info@vedhamn.se/hemsidan) eller till bryggfogdarna eller skriv på listorna när de sätts upp

Arbetsuppgifter

Vedhamns brygga:

− Snygga till stränder (ta bort skräp, kratta, slyröjning, stenrensning o dylikt)

 

Grönskans brygga:

− Snygga till stränder (ta bort skräp, kratta, slyröjning, stenrensning o dylik)​

 

Vägkanter och diken

− Slyröjning och städning utanför den egna fastigheten. 

Lägg grenar i samma högar som sly från röjningen av allmänningarna för lättare bortforsling.

− Rensa ur diken från nedfallna grenar o dylikt för bättre avrinning.

 

Stigar och allmänningar:

− Slyröjning samt ihop samling av grenar och annat skräp.

Samla gärna i högar när väg för lättare bortforsling.

− Slyröjning och städning utanför den egna fastigheten. 

− Rensa ur diken från nedfallna grenar o dylikt för bättre avrinning.

 Årsmötet

Styrelsen fortsätter i nuvarande form tills möjlighet (enligt myndigheterna) för att hålla årsmöte finns.

 

Nya fogdar för mandatperioden 2020/21 utsedda:

Jörgen Norell     Skogsfogde och Bryggfogde-Grönskan

Gert Grönstedt   Vägfogde

Per Erik Skoog   Bryggfogde-Vedhamn

Området

Som nybliven fastighetsägare har Du säkert en del frågor som rör vårt tomtområde. Vi ser fram emot att få lära känna Dig och vill redan nu ge lite information om området och vår förening.
 

Tillsammans äger och ansvarar vi i samfälligheten för allmänningar inom området, till exempel 6 km vägar, 70 ha mark bestående av varierande grönområden, stränder, 2 bryggor, 2 bollplaner och 7 vattenpumpar. Medlemskap i samfälligheten är därför obligatorisk. Avgiften per fastighet beslutas på årsmötet som hålls i mars varje år. Informera därför någon i styrelsen att Du är fastighetsägare inom vår förening så att vi kan sända dig kallelser till möten och annan information. Uppge namn, adress, postadress, telefonnummer, gärna också e-postadress, samt vilken fastighet Du förvärvat.
 

Området består av två delområden, det norra kallas Grönskan, det södra Vedhamn, med var sin brygga och badplats. Vid bägge stränderna finns möjlighet att få tillgång till en båtplats. Båtplatserna följer dock inte med vid köpet av en fastighet utan fördelas av bryggfogden efter ansökan och i turordning. Den som disponerar en båtplats betalar, utöver ordinarie medlemsavgift, en hamnavgift till samfälligheten.
 

Vid Grönskans strand finns även en bastu som byggts och sköts av en separat förening. Fastighetsägare som vill använda bastun kan ansöka om att få bli medlem i bastuföreningen.
 

Föreningen har två årliga städdagar, en på våren och en på hösten. Badstränderna städar vi tillsammans på vårstädningen. Städningen avlutas med gemensam korvgrillning.
 

Våra vägar är vi måna om att bevara i bra skick, vilket innebär att hastighetsbegränsning till 30 km/tim måste respekteras. Behöver Du anlita tunga transporter till fastigheten kontakta i god tid vägfogden. Om det uppstår skador på våra vägar eller vägtrummor p.g.a. tunga transporter kan berörd fastighetsägare bli ersättningsskyldig.
 

Vi vill att alla kör försiktigt både i vårt område och på Klacknäsvägen så att vi undviker att skada några djur. Skulle olyckan vara framme så kontaktar man omedelbart vår viltvårdare Jörgen Norell på tel 0708300622 eller ring polis 112, där de har kontakt med godkända eftersöksjägare/viltvådare, markera även olycksplatsen.

Underhåll/röjning . I anslutning till tomtgräns ansvarar respektive fastighetsägare för att röja undan häckar, träd, sly och grenar som skymmer sikten och kan skada el- och teleledningar. Markera er tomtgräns tydligt. Är Du tveksam om vad och hur mycket Du bör röja, kontakta gärna någon i styrelsen. Att underhålla sina diken och vägtrummor är också ett fastighetsansvar. Detta för att i görligaste mån undvika översvämningar vid kraftiga regn eller snösmältning.

Soptunnor töms av kommunen varannan vecka ( hämtdagar ).

Kontakt

 

© 2019 VEDHAMN.SE