top of page
vedträn.png

Välkommen till Vedhamns samfällighet

Vedhamns brygga

Höstens städdag den 15 oktober

Årets höststäddag är planerad till söndagen den 15 oktober kl 10-13. 

Styrelsen arbetar för närvarande med en en planering kring vilka områden och projekt som ska prioriteras. 

Efter arbetet kommer vi som vanligt att grilla korv och umgås under trevliga former.

//Styrelsen

Nedgrävning av elledningarna i full gång

Nu är nedgrävningen av Vattenfalls luftledningar åter i full gång i vårt område. Dessvärre har arbetet fått starta om då den tidigare gräventreprenören inte höll måttet och fick bytas ut.

 

Grävarbetet kommer innebära att vissa vägar behöver stängas av och trafiken ledas om, under mindre dagsetapper. Om arbetet skulle innebära avstängning så att inte fordon kan komma in till hushåll kommer berört hushåll att kontaktas så att man tillsammans kan diskutera fram en fungerande lösning, detta kommer dock inte vara under några långa tidsperioder.

 

Arbetet kommer i första etappen att börja vid infarten från Klacknäsvägen vid Vänderbyvägen 1, följa Vänderbyvägen, och gå ut via Domgärdsvägen till Klacknäsvägen igen.

Namnlös design-7.png
Båtar på stranden

Vi håller på och gå igenom alla båtar, och det är många, som ligger på stranden vid Grönskans brygga för att identifiera vilka som har en ägare och vilka som är övergivna. För att göra det trevligare vid stranden kommer vi att ta bort båtarna som saknar ägare och bara ligger och skräpar.

 

Alla båtar som har strandplats ska märkas med nummerbricka med platsens nummer. Det gäller också om du har bryggplats och din båt ligger på stranden över vintern. Har du en båt som ligger vid Grönskans strand se till att den är märkt senast den 30 november.  Bricka tillhandahålles av Grönskans bryggfogde, Jörgen Norell. Du når honom via mail jorgen.norell@telia.com, eller tel 0708-30 06 22.

 

Har du frågor om brygg och strandplatser vid Grönskan, kontakta Jörgen eller bryggansvarig i styrelsen Anneli Resare, mail anneli.resare@gmail.com eller tel 0709-86 16 66. 

Slyröjning inom föreningens gemensamma ytor

För att alla dikeskanter och de allmänna grönytorna inte ska växa igen är det inte bara tillåtet utan även väldigt uppskattat att föreningens medlemmar är behjälpliga med att klippa ned sly (se fotnot), framförallt i anslutning till den egna fastigheten. Detta gäller hela året och inte bara vid städdagarna.

Ersättning för förbrukningsmaterial (bensin, tråd, röjklinga, ....) kan ske mot uppvisande av kvitto, stäm av i förväg med styrelsen vad som ersätts.

Om du inte själv har möjlighet att ta hand om det nedklippta slyet (om det blir större mängder) kan du få hjälp, bara du lägger högen vid vägen för att underlätta bortforsling.

Kontakta gärna styrelsen eller skogsfogde så vi vet att det finns en hög att hantera.

 

Fotnot

Ordet sly är en synonym till snår och buskage och kan bland annat beskrivas som ”bestånd av unga träd eller buskar”

Styrelsen

Området Grönskan & Vedhamn

Som nybliven fastighetsägare har Du säkert en del frågor som rör vårt tomtområde. Vi ser fram emot att få lära känna Dig och vill redan nu ge lite information om området och vår förening.
 

Tillsammans äger och ansvarar vi i samfälligheten för allmänningar inom området, till exempel 6 km vägar, 70 ha mark bestående av varierande grönområden, stränder, 2 bryggor, 2 bollplaner och 7 vattenpumpar. Medlemskap i samfälligheten är därför obligatorisk. Avgiften per fastighet beslutas på årsmötet som hålls i mars varje år. Informera därför någon i styrelsen att Du är fastighetsägare inom vår förening så att vi kan sända dig kallelser till möten och annan information. Uppge namn, adress, postadress, telefonnummer, gärna också e-postadress, samt vilken fastighet Du förvärvat.
 

Området består av två delområden, det norra kallas Grönskan, det södra Vedhamn, med var sin brygga och badplats. Vid bägge stränderna finns möjlighet att få tillgång till en båtplats. Båtplatserna följer dock inte med vid köpet av en fastighet utan fördelas av bryggfogden efter ansökan och i turordning. Den som disponerar en båtplats betalar, utöver ordinarie medlemsavgift, en hamnavgift till samfälligheten.
 

Vid Grönskans strand finns även en bastu som byggts och sköts av en separat förening. Fastighetsägare som vill använda bastun kan ansöka om att få bli medlem i bastuföreningen.
 

Föreningen har två årliga städdagar, en på våren och en på hösten. Badstränderna städar vi tillsammans på vårstädningen. Städningen avlutas med gemensam korvgrillning.
 

Våra vägar är vi måna om att bevara i bra skick, vilket innebär att hastighetsbegränsning till 30 km/tim måste respekteras. Behöver Du anlita tunga transporter till fastigheten kontakta i god tid vägfogden. Om det uppstår skador på våra vägar eller vägtrummor p.g.a. tunga transporter kan berörd fastighetsägare bli ersättningsskyldig.
 

Vi vill att alla kör försiktigt både i vårt område och på Klacknäsvägen så att vi undviker att skada några djur. Skulle olyckan vara framme så kontaktar man omedelbart vår viltvårdare Jörgen Norell på tel 0708-30 06 22 eller ring polis 112, där de har kontakt med godkända eftersöksjägare/viltvådare, markera även olycksplatsen.

Underhåll/röjning . I anslutning till tomtgräns ansvarar respektive fastighetsägare för att röja undan häckar, träd, sly och grenar som skymmer sikten och kan skada el- och teleledningar. Markera er tomtgräns tydligt. Är Du tveksam om vad och hur mycket Du bör röja, kontakta gärna någon i styrelsen. Att underhålla sina diken och vägtrummor är också ett fastighetsansvar. Detta för att i görligaste mån undvika översvämningar vid kraftiga regn eller snösmältning.

Soptunnor töms av kommunen varannan vecka ( hämtdagar ).

Kontakt

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page