Välkommen till Vedhamns samfällighet

Vedhamn brygga

Styrelsen har inte skrivit på något avtal ännu.

Arbetsgången nu är att avtalet kommer att förhandlas fram med utgångspunkten att utgå från REV's avtalsmall, som de tagit fram via sina jurister, samt att komplettera med ett antal punkter för att att i möjligaste mån se till att det inte ska kosta samfälligheten något alls.

När avtalet är färdigförhandlat kommer detta att meddelas på hemsidan (denna plats) samt när avtalet kommer att skrivas under.

Så om någon påstår något annat än det som står ovan så är det fel.

Inför årsmötet

Hej medlemmar i Vedhamns Samfällighetsförening.

Vi har haft förmånen att genom åren ha många engagerade medlemmar i föreningen, som med glädje arbetat i styrelsen. Med stort intresse och aktivt engagemang har dessa personer sett till att vi fått anständiga vägar och stigar att köra och promenera på, renoverat bryggor, skött våra gemensamma ägor m.m.

Det är mycket viktigt för en samfällighetsförenings överlevnad att alla medlemmar engagerar sig.

 

På senaste föreningsstämman valdes det för få ledamöter till styrelsen. Dessutom valdes inga revisorssuppleanter eller valberedning. Detta strider mot våra stadgar och det borde därför ha varit ett ytterligare medlemsmöte för att tillse att stadgarna följdes.

 

I år har vi därför inte någon valberedning så vi i nuvarande minimala styrelsen vädjar nu till medlemmarna att erbjuda sig att medverka i samfällighetsarbetet för 2020. 

De poster som måste väljas för att stadgarna ska följas är:

Styrelse: Ordförande(1år), 2 ledamöter(2år), kompletteringsval 1 ledamot(1år) samt 2 styrelsesuppleanter(1år)

Revision: 2 revisorer(1år) och 2 revisorssuppleanter(1år)

 

Får vi inte ihop detta så måste ett extramöte inom 14 dagar utföras där komplettringsval görs. Om man då inte kan få till antalet ledamöter enligt stadgarna måste Länsstyrelsen informeras.

Länsstyrelsen kan då besluta om att eventuellt utser en syssloman för att hjälpa samfälligheten med styrelsearbetet eller att se till att en komplett styrelse finns. Detta kan ske genom att anlita/utse professionella styrelseledamöter mot betalning. En sysslomans arvode bestäms av Länsstyrelsen och motsvarar normalt Lantmäteriets ersättning på ca 1 000 kr/tim exklusive mervärdesskatt, traktamente och kostnader.  

 

Vi söker även medlemmar som kan hjälpa till med arbetet i valberedningen (minst 2 personer(1år)) för att undvika att vi hamnar i denna situation nästa år igen. 

Vi söker även medlemmar för att besätta poster som vägfogde(1år), skogsfogde(1år) och bryggfogde(1år).

 

Är ni intresserade själva eller känner ni någon som skulle kunna vara lämplig och intresserad så hör av er via mail till info@vedhamn.se eller till någon av de kvarvarande styrelseledamöterna.

 

Styrelsen 

Området

Som nybliven fastighetsägare har Du säkert en del frågor som rör vårt tomtområde. Vi ser fram emot att få lära känna Dig och vill redan nu ge lite information om området och vår förening.
 

Tillsammans äger och ansvarar vi i samfälligheten för allmänningar inom området, till exempel 6 km vägar, 70 ha mark bestående av varierande grönområden, stränder, 2 bryggor, 2 bollplaner och 7 vattenpumpar. Medlemskap i samfälligheten är därför obligatorisk. Avgiften per fastighet beslutas på årsmötet som hålls i mars varje år. Informera därför någon i styrelsen att Du är fastighetsägare inom vår förening så att vi kan sända dig kallelser till möten och annan information. Uppge namn, adress, postadress, telefonnummer, gärna också e-postadress, samt vilken fastighet Du förvärvat.
 

Området består av två delområden, det norra kallas Grönskan, det södra Vedhamn, med var sin brygga och badplats. Vid bägge stränderna finns möjlighet att få tillgång till en båtplats. Båtplatserna följer dock inte med vid köpet av en fastighet utan fördelas av bryggfogden efter ansökan och i turordning. Den som disponerar en båtplats betalar, utöver ordinarie medlemsavgift, en hamnavgift till samfälligheten.
 

Vid Grönskans strand finns även en bastu som byggts och sköts av en separat förening. Fastighetsägare som vill använda bastun kan ansöka om att få bli medlem i bastuföreningen.
 

Föreningen har två årliga städdagar, en på våren och en på hösten. Badstränderna städar vi tillsammans på vårstädningen. Städningen avlutas med gemensam korvgrillning.
 

Våra vägar är vi måna om att bevara i bra skick, vilket innebär att hastighetsbegränsning till 30 km/tim måste respekteras. Behöver Du anlita tunga transporter till fastigheten kontakta i god tid vägfogden. Om det uppstår skador på våra vägar eller vägtrummor p.g.a. tunga transporter kan berörd fastighetsägare bli ersättningsskyldig.
 

Vi vill att alla kör försiktigt både i vårt område och på Klacknäsvägen så att vi undviker att skada några djur. Skulle olyckan vara framme så kontaktar man omedelbart vår viltvårdare Jörgen Norell på tel 0708300622 eller ring polis 112, där de har kontakt med godkända eftersöksjägare/viltvådare, markera även olycksplatsen.

Underhåll/röjning . I anslutning till tomtgräns ansvarar respektive fastighetsägare för att röja undan häckar, träd, sly och grenar som skymmer sikten och kan skada el- och teleledningar. Markera er tomtgräns tydligt. Är Du tveksam om vad och hur mycket Du bör röja, kontakta gärna någon i styrelsen. Att underhålla sina diken och vägtrummor är också ett fastighetsansvar. Detta för att i görligaste mån undvika översvämningar vid kraftiga regn eller snösmältning.

Soptunnor töms av kommunen varannan vecka på torsdagar. www.varmdo.se 

Kontakt

 

© 2019 VEDHAMN.SE